About IELTS

A brief yet comprehensive article on IELTS exam, it's skills, sample questions, and other aspects.

 

آزمون آيلتس /  IELTS با نظارت ESOL دانشگاه كمبريج در سرتاسر جهان برگزار مي شود و روز به روز بر محبوبيت آن افزوده مي شود. از دلايل محبوبيت آزمون آيلتس میتوان به جامع بودنِ آن اشاره نمود

 

اين آزمون در چهار بخش Section/برگزار مي گردد و توانش زبانی آزمون دهندگان را در هر چهار مهارتِ شنيداری / listening - گفتاری / speaking ، نوشتاری / writing، و خواندن / reading، به خوبی و با دقت می سنجد.دقت در برگزاری آزمون و سطح بندی نتايج بر مبنای اندازه گيری واحدی 0 تا 9 بر اعتبار اين آزمون می افزايد و روز به روز تعداد مراكز آموزشی و دانشگاهی كه نتيجه ی اين آزمون را به رسميت می شناسد بالاتر می رود

آیلتس آکادمیک یا جنرال؟

هر تیپ از دو نوع آزمون آیلتس ، ویژگیهای خود را دارد و اعتبار خاص خود را نیز دارا میباشد.بطور کلی آزمون جنرال برای مهاجرت شغلی است و آزمون آکادمیک هم برای ادامه ی تحصیل در تقریبا تمامی کشورهای جهان. البته به تازگی نوع دیگری از آزمون با نام لایف سکیلز برای مهاجرت کاری به انگلستان نیز به راه افتاده است.

فورمت آزمون آیلتس

آزمون آیلتس در هر دو سبک جنرال و آکادمیک ، دارای این قسمتها میباشد: بخش شنیداری با 40 سوال و حدودا 50 دقیقه، بخش خوانداری با 40 سوال و زمان 60 دقیقه، بخش نوشتاری با دو قسمت و 60 دقیقه، و بخش گفتاری که در نوبت مجزا برگزار میشود در سه قسمت و جمعا 15 دقیقه

نمره ی آزمون آیلتس

سیستم نمره دهی در آزمون آیلتس از 1 تا 9 میباشد، معمولا برای ادامه تحصیل در سطوح دانشگاهی، نمره 6 تا 7 لازم است که البته باید و حتما با دانشگاه مقصد هماهنگ کنید. و برای مهاجرت غالبا نمره ی 5.5 تا 7 و بسته به کشور مقصد و نوع ویزا متفاوت خواهد بود.

اعتبار آزمون آیلتس

کارنامه ی آرمون آیلتس بین 13 تا 15 روز بعد از آزمون در دسترس میباشد و نمره ی این آزمون که هم اکنون در ایران در 4 مرکز و بصورت مرتب 2 هفته یکبار و گاه هفتگی برگزار میشود، در سرتا سر جهان تا 2 سال اعتبار دارد.